{ ВЛЕЗ }
За да видите всички възможности на играта е необходима регистрация
Безплатна регистрация

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.BGLIGA.COM / WWW.FANLEAGUE.NET

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, които възникват при ползване на сайта www.bgliga.com / www.fanleague.net и участието на физически лица в интернет футболната игра, организирана и администрирана от “И-кард” ООД, град София.

Чл.2. Навсякъде в тези Общи условия, посочените в този член думи и изрази ще имат следното значение:

  1. “Сайтът” е уеб-сайта www.bgliga.com / www.fanleague.net, в който се провежда интернет футболна игра. Сайтът обхваща, както началната интернет страница, така и всяка останала, която се зарежда/изобразява на екран, при активирането на съответния бутон в менюто на първия. По силата на тези общи условия интернет страница, включваща се в съдържанието на сайта е и интернет страницата, съдържаща формата за извършване на електронни разплащания за нуждите на играта, която (формата) е част от системата за on-line разплащане “еcard” на “И-кард”ООД, град София.
  2. “Играта” е компютърна футболната игра “bgliga”, провеждането, на която се извършва по Интернет, посредством сайта www.bgliga.com / www.fanleague.net. Играта функционира чрез компютърна програма – трислойна интернет базирана система, инсталирана на сървър, обслужван от “И-Кард” ООД, град София.
  3. “Собственик” и “Администратор” e “И-кард” ООД, град София, което притежава правата върху сайта, играта, компютърната програма, визуалното оформяне, дизайна на уеб-сайта и flash-частта.
  4. “Посетител” e всяко физическо лице, което посредством Интернет ползва информационни ресурси и услуги на сайта www.bgliga.com / www.fanleague.net. Посетителят се ползва от всички права и изпълнява всички задължения, визирани в настоящите общи условия, с изключение на тези предвидени за потребител.
  5. “Потребител” или “Участник” e всяко физическо лице, което ползува предоставяните на Сайта информационни ресурси, услуги и/или участва в играта, след като е получило потвърждение от Собственика, че попълнената от него регистрационна форма е приета и са потвърдени посочените от него идентификационен e-mail и парола за достъп. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество.
  6. “Кредит” е разплащателна единица, даваща възможност на потребителите да участват в играта и да ползват съответните услуги, съобразно правилата на играта. Кредита по смисъла на тези общи условия не е:
    • залог по смисъла на Закона за хазарта;
    • понятие по смисъла на Закона за банките;
    • електронни пари.
  1. “Разплащане” или “Транзакция” е всяко придобиване на кредити от участник, извършено чрез системата за on-line разплащане “еcard” на “И-кард”ООД, град София, посредством Кредитна/Дебитна карта, SMS с добавена стойност или универсалната карта “еcard”.

Чл.3. В играта може да участва потребител, приел настоящите Общи условия. Значение на изявление за приемане на настоящите Общи условия и поемане на задължение за спазването им, имат следните действия на потребителя:

  1. Всяко отваряне на страница на сайта, различна от заглавната;
  2. Изрично обективиране на съгласието чрез електронно изявление, извършено с активиране на бутон “Съгласен съм и приемам Общите условия”.

Чл.4. /1/ За начален момент на ползването на сайта се счита влизането на потребителя на електронен адрес www.bgliga.com / www.fanleague.net, в това число от момента на зареждането на началната страница.
/2/ За краен момент на ползването на сайта (напускане на сайта) се счита този, в който потребителят е затворил всички ползвани от него страници на сайта.
/3/ Общите условия имат действие за потребителите от началния до крайния момент на ползване на сайта.

Чл.5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Собственика.
/2/ Собственикът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.
/3/ Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайта. Същите обвързват потребителите с приемането им по начините, посочени по-горе, освен ако потребителят не заяви писмено пред собственика, че не ги приема.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.6. /1/ Ползването на сайта, регистрацията и участието в играта е доброволно.
/2/ Потребителят е длъжен да извърши регистрацията лично. Във всички случаи, спрямо Собственика се счита, че регистрацията е извършена лично.
/3/ Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие за обработка на личните му данни.
/4/ При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Собственикът отказва регистрация.
/5/ Всеки регистриран потребител има право да се дерегистрира. От момента на извършване на последното действие за дерегистрация, потребителя губи правата произтичащи от регистрацията.

Чл.7. /1/ Потребителят е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.
/2/ Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи:

 1. посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;
 2. посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност;
/3/ Собственикът има право да откаже регистрация на лице, за което има данни или може да направи предположение, че посочва данни недобросъвестно.
/4/ Собственикът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо да ли е дало или не съгласие за това.

Чл.8. /1/ Всеки потребител има право на достъп и поправка на своите лични данни.
/2/ Правото се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис, на адреса, посочен по-долу.
/3/ Всеки потребител може да промени своите лични данни по предвидения в сайта начин. В този случай, потребителят има задълженията по чл.7, ал./1/.

Чл.9. /1/ Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице, с цел регистрация в сайта, може да уведоми Собственика за това.
/2/ Лицето, което предполага, че неговите лични данни, могат да бъдат използвани без неговото съгласие от друго лице, може да поиска Собственика да забрани регистрация с тези данни.
/3/ В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето (чиито данни са използвани неправомерно) има право да поиска от Собственика да забрани ползването на регистрацията като представи убедителни доказателства за противоречието на данните в регистрационнат форма с действително положение, респ. използването на самоличността му от трето лице. Собственикът самостоятелно определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхна относимост към конкретния случай.
/4/ Действията по предходните алинеи на този член се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса на управление на Собственика, посочен по-долу.

Чл.10. /1/ Собственикът извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Собственикът е администратор на лични данни по смисъла на закона.
/2/ Собственикът може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Общите условия.
/3/ Предоставените лични данни се обработват и съхраняват по компютърен път. Програмите и компютърните конфигураци, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.

Чл.11. /1/ Представените лични данни могат се обработват за (със следните цели):

 1. предоставяне за ползване на предлаганите услуги в сайта;
 2. приспособяване на предлаганите услуги с оглед интересите на потребителите;
 3. статистически цели;
/2/ В случай на несъгласие за използването на данните, потребителят е длъжен да уведоми Собственика писмено.
/3/ Собственикът унищожава личните данни на всяко регистрирано лице при изгубване на качеството „потребител/участник“.

Чл.12. Собственикът се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи:

 1. е налице изричното съгласие на потребителя;
 2. информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Собственика за дейности по администриране на същия и ползването на услугите;
 3. информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи;
 4. собственикът е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.

Чл.13./1/ Потребителят е длъжен да попълни зададената регистрационна форма добросъвестно.
/2/ След получаването на искането за регистрация Собственикът обработва данните. Същият има право да откаже на потребителя регистрация, в случай, че друг вече регистриран потребител е посочил идентични данни (изцяло или отчасти).
/3/ Собственикът уведомява потребителя за извършената регистрация.Уведомяването се извършва в момента на потвърждаването на заявените от потребителя данни.

Чл.14. /1/ Собственикът гарантира, че не предоставя на трети лица е-mail и паролата на потребителя, даващи възможност за участие в играта .
/2/ Собственикът не носи отговорност, в случай че потребителят направи достояние на трети лица е-mail и парола.
/3/ Потребителят носи отговорност за всяко негово действие, произтичащо от регистрацията.
/4/ В случай, че потребителят има основателни съмнения, че се ползва неговата регистрация, същият има право да промени своите е-mail и парола по предвидения в сайта начин.

ІІІ. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Чл.15. Участник в играта може да бъде лице, навършило 14 години.

Чл.16. /1/ Участникът осигурява за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет, необходими за ползването на сайта и участието в играта.
/2/ Собственикът не носи отговорност при невъзможност на потребителя да участва в играта поради изхождаща от последния причина.
/3/ Собственикът определя следните минимални изисквания за компютърните конфигурации необходими за ползването на сайта и участието в играта:

 • Операционна система - Windows 98SE/ME/2K/NT4/XP, MacOS 9.1, OS X, Linux kernel 2.6 или по-висока, FreeBSD 4.8 или по-висока;
 • Браузери - Internet Explorer 5.5 или по-висока, Netscape Navigator 6.0 или по-висока;
 • Macromedia Flash MX;

Чл.17. При ползването на сайта и услугите в него участникът е длъжен да спазва действащите нормативни актове, правилата за етично поведение в Интернет, правилата на морала, добрите нрави и Общите условия.

Чл.18. /1/ Участникът се задължава да не извършва такива действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на сайта в това число но не единствено намеса в сървъра или мрежата свързана със сървъра или сайта.
/2/ Участникът се задължава при ползване на сайта, регистрацията и участието в играта, включително, но не само при наименоване на отбор, мениджър, играч, да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи:

 1. национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;
 2. обида и/или клевета срещу кое да е лице;
 3. нецензурни думи и изрази;
 4. заплаха за живота и неприкосновеността на личността;
 5. призоваване към извършване на престъпление;
 6. призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление;
 7. рекламно послание с комерсиална цел;
 8. класифицирана и друга защитена информация;
 9. предложение за сключване на търговски сделки;
 10. информация относно личния живот на трети лица;
 11. порнография и/или имащо педофилска насоченост;
 12. каквато и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави.
/3/ При неизпълнение на задължението по предходните алинеи Собственикът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление респ. информация, да изтрие същата, както и да прекрати временно или постоянно достъпа или участието на потребителя до сайта и/или играта.
/4/ Собственикът не носи отговорност към потребителите за изявленията на всеки един потребител, както и за публикуваната от тях информация или изявления в сайта.
/5/ Критериите за преценка на поведението, изявленията, информацията на потребителя се определят едностранно от Собственика.

Чл.19. Организаторът определя правилата на играта едностранно, както и има право да ги изменя и допълва. Правилата са неразделна част от настоящите Общи условия. Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията на играта, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. Същият има право да организира турнири в рамките на играта, наградния фонд за който се осигурява от спонсори.

Чл.20. Участникът заявява съгласие с правилата на играта с приемането на настоящите Общи условия.

Чл.21. /1/ Всеки участник, съобразно правилата на играта има право да придобие заявено от него количество кредити, като плати обявената за това цена.
/2/ Плащането на обявената за придобиваните кредити цена се извършва посредством универсалната карта “е-card”, Кредитна/Дебитна карта или SMS с добавена стойност. За извършване на плащането потребителят приема общите условия на “И-кард” ООД, град София за извършване на разплащания посредством продуктите и системата с търговска марка “е-card”.
/3/ Заявяването за извършване на транзакция се извършва в съответната за това секция в сайта.
/5/ Собственикът предоставя кредита след като получи потвърждение от “И-кард” ООД, град София за извършена транзакция в изисквания размер.
/6/ В случай, че участник, платил цената на кредитите с кредитна карта ”Master Card” упражни опцията cash back и Организаторът бъде принуден да върне полученото от него в резултат на плащането, за което е упражнена тази опция, то същият има право да прекрати достъпа на участника до играта като последният му дължи размера на съответната цена и неустойка в размер на 21 евро. Организаторът прекратява достъпа от момента на получаване на известието, че дължи връщане на полученото.

Чл.22. Приликата на участниците във виртуалния демо отбор на играта Футболна лига с действителни лица е случайна.

ІV. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл.23. /1/Всички части от съдържанието на Сайта, в това число, но не само дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, информация, са изключително притежание на Собственика или същият има изключително право на използването им, и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, и са защитени от същия.
/2/ Потребителят се задължава да не ползва (освен по предвидения в Общите условия начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част или цялото съдържание на сайта.
/3/ Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия.

V. ПРАВОМОЩИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл.24. /1/ Собственикът има право:

  1. по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването играта, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;
  2. до ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до играта за всички потребители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;
  3. да прекрати или ограничи достъпа на потребител, който нарушава Общите условия;

/2/ При осъществяване на правата по предходната алинея Собственикът не носи отговорност спрямо потребителите.

Чл.25. /1/ Собственикът не носи отговорност:

  1. в случай, че предоставяната информация е засегната от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя;
  2. за съдържанието на публикуваната от потребителите информация (имена на отбор, играчи и мениджъри), в това число за достоверността на личните данни;
  3. в случаите, когато публикуваната от потребителите информация, нарушава права на трети лица;
  4. за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;
  5. за поведението на потребител при ползването на сайта и участието в играта.

Чл.26. Всички съобщения на потребителите до Собственика следва да бъдат изпратени на следните адреси:
град София, пл. "България" 1, НДК, ет. 4, "И-кард" ООД
тел. 02 / 971 00 97
факс 02 / 971 38 09
e-mail: support@bgliga.com

На основание чл.19 от Общите условия за ползване на сайта www.bgliga.com / www.fanleague.net, Администраторът въвежда следните изменения и допълнения в Правилата за провеждане на играта BGLIGA /Правилата/.
Считано от 00.00 часа на 30 декември 2005 година, в пункт трети от раздел “Регистрация” на Правилата се променят по следния начин:

 • Изречение първо на същия пункт се изменя така: “С една регистрация имате право да притежавате най-много три отбора.”
 • Създава се ново изречение в същия пункт:“В случай, че един участник регистрира повече от три отбора, независимо от начина, формата и използваните данни, Администраторът има право да прекрати или ограничи временно участието на нарушителя и/или закрие (изтрие) отбора/отборите, както и да приложи чл.23 от Общите условия за ползване на сайта www.bgliga.com / www.fanleague.net. В изброените хипотези съответните участници губят правата си върху наградите.”

Всички участници, които към момента на влизане в сила на настоящите изменения на Правилата са регистрирали съгласно досегашния ред повече от три отбора, запазват правата, които имат върху три от тях и губят правомощията си спрямо останалите. Администраторът самостоятелно определя кои три отбора ще остави в разпоредителната власт на участникът.
Администраторът не носи отговорност спрямо участниците за закритите отбори, в това число има право да анулира наградите.

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им.

      Online football soccer manager game  web design: eDesign web design: www.edesign.bg ©2003-2011 И-кард ООД Всички права запазени     Реклама  |  За нас